Medlemsinfo


Velkommen som medlem til Røa QuiltelagHvis du ønsker å bli medlem i Røa Quiltelag ta kontakt på mail til undretegnede, vi tar gjerne i mot flere medlemmer:

roaql@outlook.com


Mvh

Mona Hellwege

(Leder Røa Quiltelag)

Styret i Røa Qultelag:

Leder: 
Mona Hellwege  tlf: 92890700

Nestleder:
Ella Haaland tlf: 97758550

Kasserer: 
Anne Margrethe Holth tlf: 90849665

Styremedlem: 
Anne Lahn 91575007
Vedtekter for Røa Quiltelag:

1:Formål
       Formålet er å samle quilteinteresserte til et sosialt og faglig felleskap, og dermed formidle kunnskap og styrke interessen for alle former for lappeteknikk, quilting og applikasjon.
2: Medlemskap
       Quiltelaget er åpent for alle med interesse for lappe søm/quilting.
       Medlemskapet er betinget av at medlemskontingenten er betalt.
       Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøte.
       Årskontingenten er 400 kr. pr. år, og skal være betalt innen 31. januar.
       Medlemskap gir fortrinnsrett til kurs, arrangementer m.m. i lagets regi.
3 :Styret
       Styret består av 5 medlemmer som velges for 2 år av gangen, dog slik at alle ikke skiftes ut samtidig.
       Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen. De øvrige styremedlemmers funksjoner velger styret selv: nestleder, kasserer, sekretær, kurs og aktivitets ansvarlig.
       Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er tilstede.
       Styret innkaller til årsmøtet og legger frem årsmelding, revidert regnskap og budsjett.
       Styret oppretter komiteer ( f. eks kurskomite, turkomite, kaffe- og kakekomite).
       Det føres referat fra styremøtene.
       Styret lager halvårsplaner for quiltelaget som gjøres tilgjengelig i mai og desember for kommende halvår.
       Medlemsmøtene fastsettes av styret og holdes ca. 1 gang pr. mnd. dog ikke i juni, juli ,august og desember.
4: Årsmøtet
       Årsmøtet holdes hvert år i februar med innkalling minst 2 uker i forveien. Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet sendes skriftlig til styret senest 2 uker før møtet.
       Årsmøtet skal behandle regnskap, budsjett, valg av styret og valgkomite og ev. innkomne forslag.
       Årsmøtet vedtar endring av medlemskontingenten.
       Forslag godkjennes med simpelt flertall.
       Vedtekts endringer krever 2/3 flertall.
5: Oppløsing
Oppløsning kan bare skje på årsmøte med 3/4 flertall.


Røa 18.09.13
Oppdatert 27.06.20

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar